Marknaden

 

Stresstester av banker och tvärsäkra uttalanden från IMF till trots så åstadkommer osäkerheten kring bankers soliditet att börser stannar upp och faller.

Det behöver inte betyda mer än ett tillfälligt stopp, penninginflödet till pensioner måste även fortsättningsvis placeras och då finns idag ingen annan möjlighet än börsen.

Några större skäl till oro annat än de rent fundamentala finns alltså inte....

 

Man ska inte heller glömma att det fortfarande är "sommarmånader" på börsen. Det blir ryckiga rörelser och tunn handel.

 

Brygglån-förlängning

Alla vet att tiden går fortare än önskat, för det mesta. Detta gäller även för de som tagit brygglån som finansiering med förhoppning om att hinna med den slutliga finansieringen, obligationslån, i tid.

Det är inte alltid detta lyckas, inte ens med den inbyggda flexibiliteten i avtalet och då blir det att gå ut och be om uppskov i kombination med ett sockrat erbjudande.

Så är läget just nu för ett av de löpande lånen som står på tur att återbetalas.

 

Som långivare är det bara att tacka och ta emot erbjudandet/ursäkten.

Den kommande obligationen är redan garanterad och panten ligger orörd till långivarnas fördel. Ersättningen för två månaders uppskov är ett 30%-igt påslag av räntan för denna extra lånetid.

Jag kommer att kontakta er som är berörda.

För egen del kan jag konstatera att finansbranschen troligen är den bransch som har längsta sommaruppehållet. Att få något gjort under perioden mitten av juni till slutet av augusti är mycket trögt...

 

FTM-portföljen

 

Efter en mängd tester och stort sökande i databaser har jag plockat fram en portfölj av kvalitetsaktier.

Då jag inte är ensam om dessa resurser kan jag konstatera att flera av bolagen är utplockade av andra i branschen och kan återfinnas i andra finansbrev.

Detta är ganska självklart, vi letar efter samma sak och använder samma tillgängliga data och rapporter för att finna kvalitétsaktier.

Detta gör knappast saken sämre då fler söker efter dessa och allt fler får upp ögonen efter dessa aktier.

 

Överraskande

Det som däremot grumlar glädjebägaren är att intresset för genuin kvalité överskuggas av jakten på "fynd".

 

Trots att aktierna i portföljen nedan visat upp kriterier som borde få tom. Warren Buffet att glansig i ögonen så har de inte haft en speciellt glädjande utveckling än så länge.

Vinsten / Förlusten från tiden från inköp fram tills nu är blandad med allt från +28% till -15% och med ett snitt på -2%.

 

Intressant är att de aktier som köptes först, vid årsskiftet, är de som stigit mest medan de som köptes för några månader sedan fallit mest.

Detta stämmer med teorin att detta är aktier som behöver uppmärksammas för att stiga.

 

FTM-Portföljen kommer att ligga tillgänglig i Brevet som en ren studie och kommer att uppdateras på veckobasis. (Se i slutet av Brevet)

 

Den är absolut ingen köprekommendation utan en ren långtidsstudie i stil med Guldfynd-portföljen.

Kan vara värt att notera att den mer än fördubblats i värde sedan start.

 

 

 

 

Texten nedan får hänga med ett tag tills FTM-Portföljen startat

 

Kvalitétsjakten Repris

 

En annan sorts bolag

Det finns en sorts bolag till, de med ett verkligt värde och en tydlig stabil tillväxt.

För att vaska fram dessa finns det lite olika metoder men de flesta går ut på att finna bolag som både resultatmässigt, tillväxtmässigt och intressemässigt är på väg upp och framför allt bryter upp genom olika tidigare motstånd.

 

Det räcker inte att ett bolag har alla siffror rätt så länge det inte uppmärksammast av ett stabilt kapitalflöde från placerare.

När detta sker kan man se hur bolaget ändrar riktning mot en stabil uppgång, utan att för den delen förändras på andra vis, tex genom en ökad vinst, nya stora ordrar, sammanslagningar od.

 

Vid sådana tillfällen kan ett bolag mycket väl stiga i pris, men detta blir oftast tillfälligt.

Betydligt bättre är det då när dessa bolag hamnar i sökarljuset från ett stabilt kapitalflöde från pensionsfonder od.

 

Hur man fångar dem

-Nummer ett är att sortera fram bolag som uppfyller de kvalitetskrav man ställer.

-Nummer två är att bevaka handelsvolym och värdeförändring över tiden.

 

Jag kommer framöver att lägga upp en testportfölj med bolag från USA-börsen, det är där det bästa urvalet och bästa kapitalflödet finns.

 

Dessa bolag kommer sedan att bevakas löpande med hjälp av TA (teknisk analys) vad gäller volym och kursförändring.

När jag ser att det jag önska inträffar kommer aktien att köpas in i portföljen och där kommer den att ligga tills den faller ur mönstret igen.

Vi får se det som ett trevligt experimenterande med investering i aktier som möter kraven från Fundamenta, TA och Momenum. En FTM-portfölj!

 

Om det rasar?

Då kommer säkert även aktier som dessa att följa med ner, men genom att de uppmärksammats som kvalité kommer de att ha en större motståndskraft än andra.

 

Kvalitén:

 

  • Stigande nettoinkomst
  • Stigande omsättning
  • Stigande tillgångsavkastning
  • Stigande fritt kapital
  • Ökande bruttomarginal
  • Ett arbetande kapital större än vinsten
  • En minskande skuldsättningskvot mot totala tillgångar
  • En organisk tillväxt som är större än uppköpt tillväxt
  • Ingen aktieutspädning pga nyemissioner större än eget återköp.

 

Metoden är inte ny utan en sedan 1990-talet etablerad sorteringsmodell som kallas F-score.

 

Problemet med den här sortens utgallring är att den är både tidskrävande och i många fall onödig.

Så som aktiemarknaden varit har allt stigit eller fallit, med eller utan F-scor.

 

Det nya är att vi fått betydligt starkare och mera automatiska metoder att leta upp dessa aktier.

Samtidigt som företagsdata blivit mera tillgänglig har programmen blivit bättre.

Det är alltså numera ganska lätt att sortera fram kandidaterna.

Samtidigt har marknaden efter alla uppgångar blivit mera känslig för att hitta det som verkligen kan stå på egna ben.

Kombinerar vi detta med Teknisk Analys och våra egna verktyg för att mäta Momentum, då finns goda chanser att plocka russinen ur kakan!

 

Stabila vinnare?

Absolut inte! Alla bolag kan göra fel men med våra möjligheter att ständigt bevaka dessa kan vi i god tid göra oss av med de som inte längre passar modellen.

 

Nästa Brev

Där kommer du att finna ett antal aktier som möter kriterierna för Kvalité men ännu inte Momentum. De kommer att hamna på en bevakningslista och när köpsignalen kommer, då hamnar de i vår FMT-portfölj.

Om det blir en vinstmaskin eller inte är det ingen som vet i förväg, däremot vet vi att det är ett seriöst försök med seriösa bolag.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

-/8 Brygglån 9-24 mån 12%

 

-/8 Brygglån 11-24 mån 12%

 

-/8 Brygglån 9-15 mån 12%

 

-/8 Brygglån 3-9 mån - %

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

4,50

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

19,96

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,13

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

19,37

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

5,90

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,66

0,65

1,45

29,4

 

FTM-Portföljen - Kvalitétsjakten

 

Aktierna i FTM-portföljen är utvalda enbart efter kriterietrna Fundamenta och Teknisk analys. Det som återstår är Momentum vilket följer först en tid efter att köpsignal kommit.

Portföljen ska ses som ett rent långtidsexperiet för att se vilken inverkan ren kvalitét har på en aktie. Samtliga aktier ha väldigt bra fundamenta enligt den urvalsmetod som beskrevs i Brevet 3/8 16.

 

Urvalet som gjordes då var en bakåttest med de inköpsdata som fanns vid tiden för inköp.

Köpen har gjorts med samma belopp i varje aktieslag.

 

Företag

Pris $

% i $

Inköpt

CACI International

105,92

-11,2

6/4-16

Axiom Corp

22,98

+0,7

3/5-16

Strum Ruger

69,32

-7,0

11/3-16

Sherwin-Williams

301,73

-2,5

13/7-16

Manhattan Associates

58,22

-15,3

7/6-16

Altira Group

67,34

+11,5

5/2 -16

Huntington Ingalls Ind.

172,60

+28,3

19/11-15

Totalt

 

-2,5

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-08-03

7,2

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,1

-

Kina (HK) EWH

5,8

-

Sydafrika EZA

6,2

-

EMU-området EZU

5,2

+

Indien IFN

5,9

+1,0%

Latinamerika ILF

5,9

-

Ryssland RSX

5,1

-2,4%

USA SPY

5,8

-

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

5,3

+3,4%

Oljeindustrin OIH

4,7

-

Teknologi QQQ +0,9%

6,2

+

Olja USO

3,0

-7,4%

Energi XLE

4,7

-

Sjukvård XLV

6,1

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,4

+

Astra Zeneca AZN

5,1

+

Ericsson ERIC

4,5

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

0,4%

Olja

0,2%

Läkemedel

0,2%

Konfektion

-3,1%

Hela marknaden

-0,8%

5-Handelsdagar

Förändring

Stål

5,5%

Mjukvara

2,5%

Gruva

2,4%

Konfektion

-2,8%

Hela marknaden

0,7%

10-Handelsdagar

Förändring

Data

1,6%

Sjukvård

0,9%

Energi

0,9%

Konfektion

-5,1%

Hela marknaden

0,2%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

18,8% -

Säljvärderade aktier

9,9% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Ont om drivmedel

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved