Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,2 +

Kina (HK) EWH +0,8%

5,4 -1,5%

Sydafrika EZA

4,5 +

EMU-området EZU

5,0 +

Indien IFN

4,4 -

Latinamerika ILF

4,8 +

Ryssland RSX +1,9%

5,4 +3,6%

USA SPY

5,2 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +0,4%

5,0 +

Oljeindustrin OIH

5,1 -1,2%

Teknologi QQQ

5,2 -

Olja USO

6,3 +2,3%

Energi XLE

4,3 -

Sjukvård XLV

5,6 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,3 -

Astra Zeneca AZN

4,0 -

Ericsson ERIC

4,0 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Sjukvård

0,3%

Mjukvara

0,3%

Energi

0,1%

Livsmedel

-1,9%

Hela marknaden

-0,4%

5-Handelsdagar

Förändring

Mjukvara

1,9%

Försäkring

1,4%

Fritid

1,1%

Livsmedel

-1,7%

Hela marknaden

0,2%

10-Handelsdagar

Förändring

Konfektion

2,9%

Mjukvara

2,7%

Bank

2,6%

El. Va, Gas

-4,3%

Hela marknaden

-0,3%

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden

 

Det är oförändrat läge som gäller tills vidare.

Inställningen "Det ordnar sig på något vis" är rådande och så länge inte ränteläget förändras kommer inte börsen att bry sig nämnvärt om Grekland.

Den nedgång vi sett så här långt på den svenska börsen är betydligt mindre uppseendeväckande än uppgången som varit sedan årsskiftet och som tagit oss +8% upp i en ekonomi som i stort sett står still. Det om något är uppseendeväckande.

 

Ränteplacering - Preferensaktier

 

Ränteplaceringar blir allt mera populära nu när räntan på banken är noll och aktievärderingen på färdigkokt nivå.

 

Dagens variant på högränteplacering är Preferensaktier.

Den senaste tiden har det kommit en mängd erbjudanden från främst bostadsbolag, där man erbjuder investerare att teckna nyemissioner av preferensaktier med hög årlig utdelning.

 

Preferensaktier har för många en positiv klang, det hörs ju på namnet; preferens!

Det låter som ett slags aktier som på något vis går före och dessutom med en hög årlig utdelning. många fall pratas det om en utdelning på över 9%!

 

Detta låter strålande

För visst är det så, preferensaktier kommer först i kön när det är dags för aktieutdelning.

Finns bara en viss mängd kapital tillgängligt så går utdelningen till innehavarna av preferensaktier.

 

Så långt stämmer den positiva klangen, men sedan tar det slut.

 

Det är inte på något vis garanterat att utdelningen stannar på den utlovade nivån. Det är fullt lagligt för bolagsstämman att besluta om utebliven utdelning!

 

Om kursen för en preferensaktie stiger så är det också fullt möjligt för bolagsstämman att besluta om återköp till den förutbestämda inlösennivån. Dessutom är risken väldigt stor att så också kommer att ske. Du kan alltså inte räkna med en bättre kursutveckling än till inlösenkursen för en preferensaktie.

 

När ett bolag emitterar (ger ut) preferensaktier bör det ställas mot en företagsobligation. Båda varianterna syftar till att ta in kapital till bolaget mot en rundlig ersättning.

En obligation löper ett visst antal år mot en viss ränta. En preferensaktie löper tills bolagsstämman beslutar att lösa in aktien till den förutbestämda kuren och betalar under tiden ut den utlovade räntan.....om det finns pengar till detta.

 

Vid en emission räknas det inkomna kapitalet in i kassan hos företaget och ses som en tillgång vilket självfallet är bra för bolaget. Det får då tex. möjlighet att ta lån mot lägre kostnad eftersom finanserna ser bättre ut.

En företagsobligation ger istället en skuldsättning och i många fall, som tex med Jools obligationer, dessutom en låsning av kapital och borgenförbindelser för att garantera den utlovade räntan samt återbetalningen av obligationen.

 

Ett betydligt mera ärligt sätt att resa kapital än metoden med preferensaktier.

 

I mina ögon

Som jag ser det finns ingen som helt anledning att föredra preferensaktier framför företagsobligationer när man söker ränteplaceringar:

 

En preferensaktie har taket på sitt värde strax över inlösenbriset, men ingen botten.

Den utlovade ersättningen gäller bara så länge inget annat bestäms.

 

Speciellt fastighetsbolag har stigit kraftigt de senaste åren, detta betyder att man tecknar sig till aktier på toppkurs.

Här finns alltså en dubbel risk, stiger aktiekursen vidare förbi inlösenpriset, då löser bolaget in aktierna vilket gör att preferensaktieinnehavarna blir snuvade på den vinsten. Vänder istället börsen ner, då följer aktiepriset med i den nedgången och i värsta fall tvingas bolaget besluta om utebliven utdelning.

 

En företagsobligation har istället ett fast värde som betalas åter på inlösendatumet.

Här kan värdet dessutom säkras på flera vis, tex. genom pantbrev, borgen, löpande låsning av inkommande kapital, bogen från moderbolag mm. mm. Obligationen kan lösas in under hela löptiden till ett teoretiskt värde.

 

Räntan ligger fast under obligationens löptid och kan dessutom höjas om en utbetalning blir försenad.

 

Kort sagt, det är inte mycket till preferens i preferensaktier och speciellt inte i jämförelse med företagsobligationer.

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

 

 

Företagsobligationen nedan kommer att finnas kvar tills den är fylld vilket den troligen blir om en veckas tid (Fylld till ca 65%)

 

Repris: Ny Företagsobligation

 

Ibland får man en Ketchup-effekt, först ingen och sedan allt och precis så är det nu vad gäller obligationer och brygglån.

I förra veckan var det brygglånet som fulltecknades på bara några dagar och nu är det företagsobligationen som är klar för emission.

 

Det är ytterligare en fastighetsbolagsemission den här gången, den stora skillnaden mot tidigare är att den löper på 4,25 år.

Visserligen är risken stor att den återbetalas tidigare då de förvärvade fastigheterna kan ingå som säkerhet inför kommande billigare banklån.

Men, löper obligationen på som angivet innebär det en fast ränta på 9,25% per år i över fyra års tid.

Betalningen sker kvartalsvis till din depå eller kapitalförsäkring.

 

Risken i obligationen är fastighetsmarknaden.....

Vi har i Sverige på något vis vaknat upp till en skriande bostadsbrist pga förd politik - Först folk, sedan bostäder. Efterfrågan är massiv.

 

Den märkliga tågordningen i detta kan diskuteras men personer med kännedom om fastighetsbranschen har inte varit sena med att fånga tillfället, som ofta består i bildandet av nya eller utveckling av befintliga fastighetsbolag.

Det är idag nästan omöjligt att finna hyresfastigheter med vakanser och just det här bolagets siffror visar tydligt på hur det kan se ut; av de 11000 kvm som finns i befintliga fastigheter är 11 kvm vakanta.... Ett mindre kontorsutrymme står tomt!

 

Den möjlighet som uppstått på marknaden är givetvis ett strålande tillfälle för de som kan sin fastighetsmarknad.

Men, utan likvider är de mycket svårt att kunna fånga tillfällen som uppstår.

Som jag skrivit om tidigare är det något av "Moment 22" som gäller vi banklån till fastighetsköp.

Äger du inte fastigheten får du inte belåna den. Ett gällande köpeavtal räcket inte och det här vi kommer in.

 

Obligationen ger möjlighet till både köp och förädling av fastigheterna.

En del av fastigheterna kommer högst troligt att säljas av när bolaget nått sitt mål med förädlingen.

Likviden från en sådan försäljning kontrolleras av Agenten (instansen som står för säkerheten i projekten) men kan lånas ut igen under löptiden mot motsvarande säkerhet om köparen så önskar. Detta för att kunna fånga in nya köptillfällen.

 

Förtid

Som jag nämnde finns en uppenbar risk att bolaget vill lösa in obligationen i förtid. För att kompensera långivarna för den då uteblivna framtida räntan säger avtalet att inlösen av obligationen ska ske mot 106% första året, andra året 104% och tredje året 102%.

 

Tanken från investerarens sida ska vara att placeringen ska löpa tiden ut, dvs 4,25 år.

Den är garanterad att kunna lösas tidigare men då mot en kostnad som till en viss del gröper ur vinsten.

 

Säkerheten

Som vid alla tidigare tillfällen är säkerheten så stor som det går att få den.

Samtliga aktier i Fastighetsbolaget är låsta hos Agenten under löptiden, dessutom är ett borgensåtagande på obligationens räntekostnader tecknat med Moderbolaget.

Den försumbara vakansgraden gör också att hyresintäkterna ger ett driftsnetto på 12 MSEK årligen, dvs ungefär dubbelt så mycket som lånet kostar i ränta.

 

Frågor?

Prospekten i länkarna som kom med Dagens Brev förklarar placeringserbjudandet men som vanligt är det bara att höra av sig till mig med frågor och funderingar.

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,98

1,82

2,56

-19

Pan America Silver

PAAS

10,68

9,45

11,16

13,51

-47

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,22

6,82

6,49

-65

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

10,29

10,82

10,25

7

Gold Resource

GORO

4,99

2,99

4,88

5,00

10

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,64

1,10

1,45

7

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Fulltecknat

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Fulltecknad

 

Företagsobligation 3

Teckning pågår

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-06-16

4,6

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

10,5% -

Säljvärderade aktier

14,7% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Svaga signaler

 

Länk till >Arkivet

(Tillfälligt avstängd)

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved